To Top

Welkom op clineral.be

Algemeen

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.clineral.be. Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

- in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;

- voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;

- en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Uitgever van de site

Simage

Haachtsesteenweg 378

1910 Kampenhout

Tel: 016 65 90 82

Fax: 016 65 90 85

BTW-nummer: BE0 459 263 722 

Bescherming persoonsgegevens 

De onderneming SIM B.V.B.A. herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Simage klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Simage zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen.

Simage heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Simage is niet aansprakelijk voor afwijkingen van zowel producten als prijzen van welke aard dan ook.

Prijzen en betalingen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele overeengekomen kortingen. 

Betalingen kunnen worden gedaan via: VISA, MAESTRO, ING, MASTERCARD, CBC online, KBC online, Bancontact, BELFIUS DIRECT NET. 

Producten worden alleen verzonden wanneer het bedrag op de rekening van SIM B.V.B.A. staat.

Aflevering, afhalen, levertijd

Normaal gesproken worden alle bestelling verzonden binnen 1 werkdag. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Simage is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Bezorging geschied door GSL of Kiala. Voor zendingen tot € 50,00 betaalt u € 7.99 aan verzendkosten, zendingen boven € 50,00 worden gratis verzonden.

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop "Bestellen" te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens in behandeling genomen, zodat uw pakje z.s.m. thuis wordt bezorgd.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde bevestigingsmail van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat het precieze bedrag van de factuur. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. SIM B.V.B.A. is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

Levering

Onze bestellingen worden verspreid vanuit Kampenhout en zal door GLS bij u worden bezorgd of door Kiala naar het dichtstbijzijnde Access Point verstuurd worden.

De producten worden alleen geleverd in België, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

De bestelde producten worden bij voorkeur in één zending naar u verzonden. Dit om onnodige porto- en verpakkingskosten te voorkomen.

Retourzendingen

Producten kunnen enkel worden geretourneerd binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en na overleg met Simage. Retourzendingen dienen altijd ongebruikt, onbeschadigd & voldoende gefrankeerd naar Simage te worden gezonden. Ongefrankeerde of met porto belaste zendingen worden geweigerd. Na ontvangst van de retourgoederen ontvangt u uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terug. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Aansprakelijkheid 

De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Belgische wetgeving.

Simage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Simage zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dient door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren na verloop van één jaar na ontvangst door de koper. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Simage ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Schadevergoeding

Simage kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechterlijke regels voor haar risico komen.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Simage komen zijn:

      - niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers

      - storingen in de productie

      - transportproblemen

      - werkstakingen of werkonderbrekingen

      - natuur- en/of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme

      - schuld van Simage Huidverzorging, behoudens grove schuld of opzet 

Simage is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of persoonsschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Simage ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Simage of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Simage.

Geldend recht/wetgeving

Op het onderhavige contract is de Belgische wetgeving van toepassing. Het onderhavige contract is opgesteld in de Nederlandse taal. Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Simage zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

 

Als je vragen hebt over deze voorwaarden , kunt u mailen naar webshop@clineral.be.

Of contact opnemen met SIM BVBA - Simage - Haachtsesteenweg 378 - 1910 Kampenhout - T 32 (0) 16 65 90 82 - F 32 (0) 16 65 90 85 - BE 459 263 722